Website J.B.C. Amby - Maastricht
Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN JEU DE BOULES CLUB AMBY

 

Artikel 1: Begrippen

 1. De Algemene Ledenvergadering, hierna te noemen A.L.V.
 2. Jeu de Boules Club Amby of JBC Amby, hierna te noemen “de vereniging”.
 3. Het bestuur van JBC Amby, hierna te noemen het bestuur.
 4. De Nederlandse Jeu de Boules Bond, hierna te noemen NJBB
 5. G-leden. Leden met een  beperking.
 6. De statuten van JBC Amby, hierna te noemen “de statuten”.

 

 

Artikel 2: Algemene bepalingen

 1. Dit huishoudelijk reglement heeft betrekking op de Jeu de Boules Club Amby, bij notariële akte van 8 januari 2001 opgericht en is gevestigd te Maastricht.
 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging.
 3. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
 4. De vereniging is ingeschreven in het verenigingenregister dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Maastricht onder nummer  14068849.
 5. De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond onder verenigingsnummer 16-021 en de Gehandicaptensportbond Nederland onder verenigingsnummer 1137.
 6. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de statuten of reglementen van de NJBB .
 7. Alle leden van de vereniging dienen zich te houden aan de reglementen en voorschriften van de NJBB en van JBC Amby.

 

Artikel 3: Lidmaatschap

 1. Leden zijn natuurlijke personen en zijn zij welke zich elektronisch of schriftelijk bij het bestuur als lid hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. De toelating blijkt uit een door het bestuur gezonden bevestiging van lidmaatschap.
 2. Het bestuur is bevoegd om een lid dat zich aanmeldt zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 3. Bij weigering door het bestuur staat voor aanvrager beroep open bij de A.L.V., welke alsnog tot toelating kan besluiten.
 4. Leden die zich ten opzichte van de vereniging buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt kunnen, op voordracht door het bestuur, door de A.L.V. tot erelid worden benoemd.
 5. De leden zijn gehouden de belangen van de vereniging niet te schaden.
 6. De leden zijn daarnaast verplicht zich jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
 7. Alle leden van de vereniging, met uitzondering van g-leden en donateurs,  dienen in het bezit te zijn van een geldige licentie van de NJBB.
 8. Op voorstel van het bestuur kan door de A.L.V. een maximaal aantal leden worden vastgesteld.

9a. De vereniging kent de volgende soort leden:

 1. Jeugdleden;
 2. Gewone leden;
 3. Ereleden;

Daarnaast kent de vereniging nog

 1. G-leden;
 2. Donateurs.

      9b.  De in het vorige lid onder a, b en c bedoelde leden  hebben de keuze uit een J-, C-         

              of W- lidmaatschap, conform de richtlijnen van de NJBB. Het bestuur is bevoegd  

              hier een verdere onderverdeling in aan te brengen.

 

 

Artikel 4: Beëindiging lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt:
 2. Opzegging en ontzetting namens de vereniging geschiedt door het bestuur, behoudens het gestelde onder 3., met onmiddellijke ingang door schriftelijke kennisgeving door middel van een schrijven met ontvangstbevestiging, welke de redenen van het bestuursbesluit bevatten.
 3. Tegen een ontzetting en tegen een besluit tot opzegging ingevolge sub 1c van dit artikel, staat binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het bestuursbesluit, beroep open op de eerstvolgende A.L.V. Betrokkene blijft na het bestuursbesluit geschorst tot de uitspraak op het beroep door de A.L.V.. Indien de A.L.V. het bestuursbesluit bekrachtigd, eindigt het lidmaatschap aanstonds.
 1. Door opzegging van het lid;
 2. Door overlijden van het lid;
 3. Door opzegging door de vereniging. Dit kan geschieden wanneer het lid, na daartoe schriftelijk of per mail te zijn aangemaand door het bestuur, binnen een bepaalde termijn heeft opgehouden aan de vereisten van het lidmaatschap te voldoen en redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Door ontzetting van het lid. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten heeft gehandeld, of wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze heeft benadeeld.

      

Artikel 5: Geldmiddelen

1.   De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 • contributies van de leden,
 • subsidies,
 • donaties en sponsorgelden,
 • inkomsten uit reclames en merchandising,
 • ontvangsten uit wedstrijden, toernooien en andere activiteiten georganiseerd door de vereniging.

 

2. Contributie

*       De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de A.L.V. jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, afhankelijk van de soort leden zoals bedoeld in artikel 9.a en b.

*       Alle leden dienen de contributie steeds bij vooruitbetaling te voldoen voor de aanvang van elk verenigingsjaar. Bij maatregel van bestuur kan voor wat betreft de inning een regeling worden getroffen.

*       Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het hele jaar verschuldigd.

*       Het jaarlijkse contributiebedrag bestaat uit een clubbijdrage en een bijdrage aan  de NJBB.

*       Tenzij de A.L.V. anders beslist wordt de contributie jaarlijks verhoogd met de indexering die de NJBB hanteert.

3. Onkostenvergoeding.

 1. Daadwerkelijk gemaakte onkosten, in het belang voor de vereniging gemaakt door bestuursleden en andere door het bestuur aan de wijzen personen, worden vergoed na overlegging aan de penningmeester van een betaalbon.
 2. Het bestuur kan besluiten een voorschot te verstrekken aan door hen benoemde commissies en/of personen ingevolge artikel 8.1, een en ander in overleg met het desbetreffende bestuurslid.

4. Licentiekosten.

*       Licentiekosten worden jaarlijks door NJBB vastgesteld.

*       Deze licentiekosten worden in zijn geheel aan licentiehouder doorbelast.

*      Licentiekosten voor het nieuwe seizoen wordt medio november aan de leden gecommuniceerd.

5. Clubbijdrage

*     De clubbijdragen worden in principe om de 5 jaar gecorrigeerd voor koopkrachtverlies             door inflatie.

*    Aanpassing van de clubbijdrage wordt berekend op basis van het door CBS gepubliceerde CPI (consumentenprijsindexcijfer ).

*    Het indexcijfer van het 5e jaar wordt bij deze berekening geschat (op het moment van berekening nog niet definitief ).

*    Tussentijdse verhoging vindt plaats indien CPI een stijging > 15 punten ten opzichte van de index bij aanvang van de nieuwe 5-jarige periode .

*    Na tussentijdse verhogingen vangt een nieuwe 5-jarige periode aan.

*Aanpassing wordt medio november voorafgaande aan aanpassing aan de leden gecommuniceerd.

 

 

 

 

 

 

Artikel 6: Bestuur

 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal 3 personen en maximaal 7 personen. Ze worden door de A.L.V. gekozen uit de gewone leden, conform artikel 10 van de statuten.
 2. Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester, waarbij de voorzitter in functie wordt gekozen.
 3. De andere functies binnen het bestuur worden op de eerstvolgende bestuursvergadering bepaald en schriftelijk ter kennis van de leden gebracht. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in eén persoon zijn verenigd.
 4. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, dit huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
 1. de algemene leiding van zaken;
 2. besturen van de vereniging;
 3. de uitvoering van de door de A.L.V. genomen besluiten;
 4. het toezicht op de naleving van statuten en reglementen.

 

Artikel 7: Dagelijks bestuur.

 1. Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
 2. Het dagelijks bestuur is belast met het dagelijks besturen van de vereniging en zij is het aanspreekpunt van de vereniging.
 3. Het dagelijks bestuur is niet gemachtigd zelfstandig besluiten te nemen. Indien nodig wordt een extra bestuursvergadering belegt c.q. wordt op een andere wijze aan de eis voor tot standkoming van besluiten voldaan.
 4. De voorzitter waakt in het bijzonder over de belangen van de vereniging.

Hij/zij leidt alle bestuursvergaderingen en alle algemene leden vergaderingen en tekent de notulen ter goedkeuring. Mocht in deze vergaderingen bij een stemming over zaken het aantal stemmen staken, dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Hij/zij zorgt ervoor dat de statuten en het huishoudelijk reglement en de overige in de vereniging van kracht zijnde besluiten en regelingen stipt worden nageleefd. De voorzitter is de eerst verantwoordelijke en het eerste aanspreekpunt binnen het bestuur voor de uitvoering van alle besluiten.

Hij/zij zal altijd de belangen van de vereniging voorstaan en is bevoegd hiervoor beslissingen te nemen. Een gedeelte van de werkzaamheden kan worden overgedragen aan een medebestuurslid binnen het dagelijks bestuur, met goedkeuring van het bestuur.

 1. De secretaris is belast met de correspondentie van de vereniging.

Hij/zij zorgt voor het opstellen van de notulen van bestuur- en ledenvergaderingen en stelt overige bijzondere gebeurtenissen te boek.

Hij/zij beheert en verzorgt het archief. Hij/zij verzendt convocaten voor bestuur- en ledenvergaderingen.

Tevens houdt hij/zij de ledenadministratie bij en maakt het jaarverslag voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering, met uitzondering van het financiële gedeelte. Een gedeelte van de werkzaamheden kan worden overgedragen aan een medebestuurslid binnen het dagelijks bestuur, met goedkeuring van het bestuur.

De secretaris zorgt ervoor dat de vereniging wettelijk in orde blijft door de wetgeving op te volgen.

 1. De penningmeester zorgt voor het beheer van de financiën van de vereniging.

Hij zorgt voor de inning van alle aan de vereniging toekomende gelden alsmede voor de betalingen van de door de vereniging verschuldigde gelden.

De penningmeester voert een overzichtelijke financiële administratie. Hij is verplicht, zo dikwijls als dit wordt verlangd, aan het bestuur of de kascontrolecommissie de administratie ter inzage te verstrekken.

Verder zorgt hij voor het samenstellen van het financieel jaarverslag en brengt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering verslag uit omtrent het beheer van de geldmiddelen in het afgelopen verenigingsjaar.

Ook draagt hij bij aan het opstellen van de ontwerpbegroting voor het nieuwe verenigingsjaar.

Een gedeelte van de werkzaamheden kan worden overgedragen aan de voorzitter of secretaris, met goedkeuring van het bestuur.

      

 

Artikel 8: Commissies

 1. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door personen en/of commissies, die door het bestuur worden benoemd en ontslagen.
 2. In beginsel zal in elke bestuurscommissie een bestuurslid plaatsnemen.
 3. Het bestuurslid in de commissie is verantwoordelijk voor de communicatie met het bestuur vanuit de commissie.
 4. Elke commissie kent een commissievoorzitter. Bij voorkeur is dit niet het bestuurslid van de vereniging. De commissievoorzitter is verantwoordelijk voor vergaderdata en delegeren van taken binnen de commissie.
 5. Bij het besluit tot instelling van een bestuurscommissie worden de samenstelling, taak bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.
 6. Door de A.L.V. wordt een kascommissie ingesteld. Zij benoemen de leden hiervan. Deze kascommissie bestaat uit twee leden en een reservelid.
 7.  De kascontrolecommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester van de vereniging. Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas, de saldi,de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur en de A.L.V.
 8. Indien de kascontrolecommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de A.L.V.. De kascontrolecommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

 

 

 

Artikel 9: Algemene Ledenvergadering.

 1. De A.L.V. is de plenaire vergadering van de vereniging. Op de A.L.V. wordt het gevoerde en te voeren beleid besproken, dat uitgevoerd wordt door het bestuur of het dagelijks bestuur van de vereniging. Het terugkoppelen van het gevoerde beleid gebeurt onder andere jaarlijks door middel van een jaarverslag (wat heeft de vereniging gedaan) en een financieel verslag (inclusief een jaarrekening van inkomsten en uitgaven).
 2. Voorafgaand aan elke reguliere vergadering van afd. 16 NJBB wordt een reguliere A.L.V. gehouden. Daarin worden onder andere de agendapunten van de afdelingsvergadering behandeld. Voorafgaand aan elke buitengewone afdelingvergadering kan een A.L.V. worden belegd door het bestuur. Bovendien kan het bestuur zo vaak als zij wensen een A.L.V. bijeen roepen.
 3. Met inachtneming van artikel 14.5 van de statuten is het ook mogelijk een A.L.V. bijeen te roepen door de leden van de vereniging.
 4. Alle verenigingsleden zoals bedoeld onder artikel 3., Lid 9a., sub a, b en c hebben toegang tot de A.L.V.  met inachtneming van artikel 4.3. en zijn tevens stemgerechtigd. Door het bestuur kunnen ook andere personen worden toegelaten indien van belang voor de vereniging .

 

 

Artikel 10: Webstek.

 1. De vereniging heeft een webstek. Het bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud en actualiteit en kan de toegang tot delen van de webstek selectief verschaffen aan verenigingsleden. Het bestuur zorgt ervoor dat informatie op de webstek kosteloos en gemakkelijk toegankelijk is en bewaakt de integriteit van de informatie. Met behoud van zijn verantwoordelijkheid kan het bestuur het onderhoud en beheer van (delen van) de webstek door anderen laten uitvoeren.
 2. De webstek bevat informatie over het doel en de werkwijze van de vereniging, en over jeu de boulessport in het algemeen. Zij ondersteunt de promotie van de jeu de boulessport en de vereniging. Daarnaast bevat de webstek actuele informatie omtrent de activiteiten van de vereniging, hieronder mede te verstaan deelname toernooien alsmede uitslagen en standen van kampioenschappen en van belangrijke toernooien en evenementen.

 

Artikel 11: Verenigingskleding- en logo.

 1. De vereniging kent uniforme kleding voor alle leden. Ieder lid wordt, op bruikleenbasis, door het bestuur ervan in het bezit gesteld. 
 2. Bij alle officiële wedstrijden en evenementen, of indien het bestuur dit  gewenst vindt, dient de clubkleding te worden gedragen.
 1. Ieder lid is verantwoordelijk voor de ter beschikking gegeven kleding. Bij onverantwoord gebruik kan het bestuur noodzakelijke vervanging of onderhoud bij het betreffende lid in rekening brengen.
 1. De ter beschikking gegeven kleding bestaat uit een fleecevest, poloshirt en regenjasje in de kleur donkerblauw.
 2. De vereniging kent een clublogo dat op fleecevest en poloshirt op de linkerborstzijde is aangebracht. Door het bestuur wordt bepaald of en waar eventuele sponsoruitingen worden aangebracht.

 

Artikel 12: Slotbepaling.

 1. In alle gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de algemene ledenvergadering.
 2. Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van            08 maart 2013.

 

Namens het bestuur van de vereniging.

 

De voorzitter:                                                   De secretaris.

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl